ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miejskie Przedszkole Integracyjne "Smerfowa Kraina" i Żłobek Nr. 2 w Kętrzynie
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zasady i załączniki Żłobek Nr.2

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA SKIEROWANA DO RODZICÓW DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH
DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO nr 2 W KĘTRZYNIE
 
Szanowni Rodzice,
 
Dzieci z rocznika 2017 i 2016 uczęszczające do Żłobka Miejskiego nr 2 w Kętrzynie w roku szkolnym 2018/2019 nie biorą udziału w rekrutacji - za zgodą rodziców dzieci mogą kontynuować wychowanie żłobkowe w roku szkolnym 2019/2020. Rodzice tych dzieci obowiązani są złożyć deklaracje kontynuacji wychowania żłobkowego na rok 2019/2020r.
 
Rodzice, którzy złożą deklarację o kontynuowaniu wychowania żłobkowego w Żłobku Miejskim nr 2, nie mogą uczestniczyć w rekrutacji do Miejskiego Przedszkola Integracyjnego „Smerfowa Kraina” na rok 2019/2020.
 
Termin złożenia deklaracji kontynuacji wychowania żłobkowego w roku szkolnym 2019/2020 :
od 04.03.2019r. do 13.03.2019r.
Deklaracje można pobrać i złożyć u opiekunek w grupach
 
OSTATECZNY TERMIN ZŁOŻENIA DEKLARACJI
13.03.2019r.
DEKLARACJE ZŁOŻONE PO TERMINIE NIE BĘDĄ PRZYJĘTE.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miejskie Przedszkole Integracyjne Smerfowa Kraina w Kętrzynie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-03-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marzena Jasionowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-03-04 14:21:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-03-04 14:23:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-04-01 13:20:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
951 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Rekrutacja nowych kandydatów

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 
REGULAMIN REKRUTACJI DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO NR 2 W KĘTRZYNIE
NA ROK SZKOLNY 2019/2020
 
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 4 lutego 2011r. O opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Z 2016r. poz.157 z 2017r. Poz.60,1428) oraz Statut Żłobka Miejskiego nr 2 w Kętrzynie .
 
 
 
I. Zasady postępowania rekrutacyjnego
 
§1
 1. Do Żłobka Miejskiego nr 2 w Kętrzynie ul. Wierzbowa 2 przyjmowane są dzieci do 3 roku życia zamieszkałe na terenie Miasta Kętrzyn.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor Żłobka może wyrazić zgodę na uczęszczanie do Żłobka dziecka do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko kończy 3 rok życia lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4 rok życia. W takim przypadku rodzice są zobowiązani do złożenia oświadczenia do dyrektora Żłobka .
 3. Dzieci aktualnie uczęszczające do Żłobka nie są objęte rekrutacją na rok szkolny 2019/2020, za zgodą rodziców kontynuują swój pobyt w placówce na podstawie złożonej deklaracji kontynuacji pobytu w Żłobku Miejskim nr 2 w Kętrzynie.
 4.  Dzieci do Żłobka przyjmowane są do grup według ich zbliżonego wieku oraz rozwoju psychofizycznego.
 5.   Rekrutacja dzieci do Żłobka Miejskiego nr 2 w Kętrzynie odbywa się raz w roku .
 6.   Rodzice/prawni opiekunowie ubiegający się o przyjęcie dziecka do Żłobka zobowiązani są złożyć u dyrektora Żłobka „Kartę zgłoszenia dziecka ”.
 
II. Zasady pierwszeństwa w przyjmowaniu dzieci do Żłobka.
 
 
§2
 
 1. W przypadku zgłoszenia się większej liczby dzieci niż liczba miejsc wolnych,
w pierwszej kolejności do Żłobka przyjmowane są dzieci według następujących kryteriów:
 
 
Kryteria
Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryterium
Punkty
 
Dziecko rodziców, którzy pracują zawodowo, /lub uczą się/ studiują w trybie dziennym/.
*oświadczenie o zatrudnieniu
 
*zaświadczenie ze szkoły lub uczelni zawierające informacje o dziennym systemie nauki.
20pkt.
Dziecko matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do samodzielnej egzystencji, na podstawie odrębnych przepisów .
*orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. O rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Z 2011r. Nr 12, poz.721, z póź. zm.)
 
17 pkt.
Rodzic samotnie wychowujący dziecko.
*prawomocny wyrok sądu rodzinnego- orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu/.
 
*oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.
14 pkt.
Rodziców, których dziecko już uczęszcza do Żłobka.
*oświadczenie Rodziców
o kontynuacji pobytu w żłobku rodzeństwa/.
11 pkt.
Wielodzietność rodziny dziecka / oznacza troje i więcej dzieci/.
 
*oświadczenie o wielodzietności rodziny dziecka
8 pkt.
Niepełnosprawność kandydata.
* orzeczenie o niepełnosprawności
14 pkt.
 
 
2. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów o przyjęciu dziecka do żłobka decydować będzie data urodzenia danego dziecka.
 
3. Do wniosku uprawnieni rodzice/prawni opiekunowie dołączają niezbędne dokumenty określone w karcie zgłoszenia do żłobka.
 
4. Złożone przez rodziców „Karty zgłoszeń dziecka ” posiadające braki, nie będą zakwalifikowane do dalszego postępowania rekrutacyjnego.
 
5.„Karty zgłoszenia dziecka ” na rok szkolny 2019/2020 będą wydawane i przyjmowane w siedzibie Żłobka Miejskiego nr 2 ul. Wierzbowa 2 w Kętrzynie, zgodnie z harmonogramem / Załącznik Nr 1 do Regulaminu rekrutacji/
 
6. Wypełnione „Karty zgłoszeń dziecka ” należy składać w gabinecie dyrektora Żłobka lub u Pani intendentki.
 
7. Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Żłobka Miejskiego nr 2 ul. Wierzbowa 2 w Kętrzynie.
 
III. Skład i zadania komisji rekrutacyjnej
 
§3
 
1. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą:
1. 1.Dyrektor Żłobka
1.2.Opiekunka grypy żłobkowej dzieci starszych
1.3.Opiekunka grupy żłobkowej dzieci młodszych
1.4.Przedstawiciel organu prowadzącego
2..Przewodniczącym Komisji jest dyrektor .
 
3.Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:
3.1.Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości
listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Żłobka.
 
4.Dokumenty stanowiące podstawę pracy Komisji Rekrutacyjnej :
4.1 .Imienne wykazy zgłoszonych dzieci;
4.2„Karty zgłoszeń do żłobka”, oraz inne dokumenty/oświadczenia, zaświadczenia złożone przez rodziców/;
 
5. Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół z posiedzenia, do którego załącza:
5.1.Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do żłobka.
 
IV. Zadania dyrektora żłobka.
§4
 
 1. Wykonanie czynności przygotowawczych do pracy Komisji Rekrutacyjnej:
 1. Sporządzenie na posiedzenie Komisji wykazu zgłoszonych dzieci.
 2. Sprawdzenie wszystkich dokumentów pod względem formalnym.
 3. Przyjmowanie innych dokumentów dostarczonych przez rodziców.
 4. Wydawanie i przyjmowanie „Kart zgłoszeń dziecka do żłobka”.
 5. Wywieszenie ogłoszenia o terminie rekrutacji, Regulaminu wraz z harmonogramem rekrutacji.
 
V. Przepisy końcowe.
§5
 
1.Dyrektor może przyjąć dzieci w każdym czasie roku szkolnego, o ile są wolne miejsca w Żłobku.
2.Regulamin zostanie udostępniony do wiadomości rodziców w siedzibie Żłobka /umieszczenie na tablicy ogłoszeń /oraz zamieszczony na stronie internetowej:
www.smerfowa-kraina.ketrzyn.pl
3.Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.03.2019r. i obowiązuje do zakończenia rekrutacji.

 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miejskie Przedszkole Integracyjne Smerfowa Kraina w Kętrzynie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-03-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marzena Jasionowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-03-05 12:44:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-03-05 12:44:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-08-28 11:04:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
896 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »